Tavoitteeni politiikassa

TAVOITTEENI VALTUUSTOKAUDELLA 2021 – 2025

Tavoitteeni ovat samat kuin ne ovat olleet koko 24 vuotisen toimintani aikana. Pyrkimys on ollut pitää kunnan palvelut parhaalla mahdollisella tasolla huomioiden kuitenkin kuntamme talous. (Tästä linkistä näet mitä olen elämäni aikana touhunut!)

Päättyvällä vaalikaudella on  otettu käyttöön Kurittulan uusi koulu. Koulun opetustilat ja -välineet ovat erittäin nykyaikaiset. Maskussa on Kurittulan koulun lisäksi viisi muuta koulurakennusta, joiden opetustilat ja välineet eivät ole yhtä nykyaikaisia. Myös näitten koulujen osalta tilojen ja opetusvälineiden modernisointi jatkuu.  Vuonna 2020 uusi yksityinen, musiikkipainotteinen  päiväkoti aloitti toimintansa Maskun keskustassa.

Nyt alkavalla  vaalikaudella on jatkettava toimia lasten ja nuorten syrjäytymisriskin vähentämiseksi. Vaalikaudella 2017 – 2021 ei merkittäviä toimia tehty.

LAPSET JA NUORET

Mahdollisuuksien tasa-arvo luodaan

Perheissä: Tarvittaessa kunnan on tuettava lapsiperheitä antamalla tilapäistä kotiapua riittävän aikaisessa vaiheessa.

Varhaiskasvatuksessa: Päivähoidon tulee tarjota erilaisia vaihtoehtoja, jotka sopivat perheiden kulloiseenkin tilanteeseen; yksityinen palveluntarjoaja monipuolistaa päivähoitopalveluja. Tärkeintä varhaiskasvatuksessa lapselle on turvallinen, tuttu syli.

Perusopetuksessa: Pitämällä opetusryhmät kohtuullisina; motivoituneilla opettajilla; innostavalla ja oppilasta tukevalla opetuksella kunnossa olevissa opetustiloissa.

Peruskoulutuksen jälkeen: Nuorisotyöttömyys ja aikaisin tapahtuva syrjäytyminen ovat yhteiskunnallinen ongelma. Nuorisotyöttömyyteen on otettava nollatoleranssi.  On lisättävä nuorisotyön resursseja kunnassa. Järjestettävä työpajatoimintaa ja oppisopimusmah-dollisuuksia sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluksessa.

Näin mahdollistetaan kaikille nuorille tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa     itselleen omanlaisensa tulevaisuus yhteiskunnassa sen tasa-arvoisena jäsenenä!

SOTE palveluihin on edelleen panostettava

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun mahdollinen siirtyminen maakunnille ei muuta sitä, että:

Perusterveydenhoito ja sosiaalipalvelut on säilytettävä lähipalveluna.

Senioreiden aseman vahvistaminen edellyttää ikäihmisille aitoa mahdollisuutta osallistua keskusteluun, vaikuttamiseen ja valmisteluun heitä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvoston rooli on merkittävä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Vanhusneuvoston toimintaedellytykset tulee turvata.

Seniorit haluavat asua omassa kodissaan niin kauan kuin se on turvallista ja inhimillistä; tämä mahdollistuu sopivien ja yksilöllisiä tarpeita vastaavien asumismuotojen sekä laadukkaan kotihoidon avulla.

Maskussa on tulevan vaalikauden aikana käynnistettävä seniorien asumistarpeisiin soveltuvien asuntojen, omistus- ja vuokra-asuntojen, rakentaminen esimerkiksi Luukan palvelutalon lähelle.

Tulevaisuuden hyvinvointikunta ei synny itsestään. Sen rakentamiseen tarvitaan kuntapäättäjiä, jotka haluavat parantaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä katsoa päätöksenteossa lähivuosia pidemmälle.